Pravidlá instragramovej súťaže

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Pre­čí­tajte si pod­robné pra­vidlá sú­ťaží, ktoré prebiehajú na Instagramovom profile @rona5starglass

 1. Zá­kladné in­for­má­cie

1.1 Or­ga­ni­zá­tormi sú­ťaží je spo­loč­nosť RONA a.s. so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403, Slovensko,  Zapísaná v registri Okr. súd Trenčín, odd. Sa, vl. č. 299/R, (ďa­lej len „or­ga­ni­zá­tor“ alebo len „RONA a.s.“) ako pre­vádz­ko­va­te­ľ profilu @rona5starglass.

1.2 Ná­zov sú­ťaží je „SÚŤAŽ“ alebo „GIVEAWAY“ (ďa­lej ako „sú­ťaž“).

1.3 Sú­ťaže sa konajú v ob­dobí, ktoré je uvedené v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži.

1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Ins­ta­gram a nemá s ňou žia­den vzťah. Ins­tagram nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.

 1. Sú­ťa­žiaci

2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva osoba, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/rona5starglass/  a v ter­míne určenom v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži a splní podmienky súťaže určené v statuse danej súťaže.

2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 15 ro­kov.

2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci or­ga­ni­zá­tora a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia § 116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov.

2.4 Vy­hlá­se­nie sú­ťaže bude zve­rej­nené na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/rona5starglass/ a to v konkrétny dátum, ktorý je uvedený pod konkrétnou súťažou.

 1. Pra­vidlá sú­ťaže

3.1   Ak je v podmienkach súťaže označenie osoby, každý sú­ťa­žiaci môže pri­dať pod sú­ťažný prís­pe­vok aj viac ko­men­tá­rov s ozna­če­nou oso­bou, potrebné je však označiť vždy inú osobu.

3.2 Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré:

 • zjavne ne­majú ni­jakú sú­vis­losť so sú­ťaž­ným prís­pev­kom,
 • ob­sa­hujú vul­ga­rizmy alebo iné slovné spo­je­nia, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne ak­cep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou mo­rál­kou a eti­kou,
 • ob­sa­hujú vy­hrá­ža­nie a/alebo iné po­dobné slovné útoky vrá­tane klam­li­vých in­for­má­cií o inej osobe,
 • pod­ne­cujú k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, viery a ná­bo­žen­stva, po­li­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, ná­rod­ného alebo so­ciál­neho pô­vodu, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo k et­nic­kej sku­pine,
 • pro­pa­gujú ná­vy­kové látky alebo zľah­čujú ná­sledky ich uží­va­nia,
 • ohro­zujú fy­zický, psy­chický a/alebo mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých,
 • na­vá­dzajú iné osoby na ne­mo­rálne ko­na­nie alebo na ko­na­nie, ktoré je v roz­pore so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
 • sú v roz­pore s tý­mito pra­vid­lami a/alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
 • or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie.

3.3 Vý­her­co­via sú­ťaže budú ur­čení lo­so­va­ním spo­me­dzi všet­kých sú­ťa­žia­cich za­po­je­ných do sú­ťaže.

 1. Vy­hlá­se­nie vý­her­cov a odo­vzdá­va­nie vý­hier

4.1 Vý­herca a ozna­čená osoba vy­hrajú ceny, ktoré sú zaradené do konkrétnej súťaže.

4.2 Or­ga­ni­zá­tor vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu zve­rej­ne­ním úda­jov vý­hercu v ano­ny­mi­zo­va­nej forme v poste ins­ta­gra­mo­vej stránky https://www.instagram.com/rona5starglass/ a sú­časne ho kon­tak­tuje pro­stred­níc­tvom sú­krom­nej správy.

4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne.

4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom kuriérskej služby alebo Slo­ven­skej po­šty.

 1. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže

5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany or­ga­ni­zá­tora, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách.

5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia, a to tak, že zmenu vy­hlási or­ga­ni­zá­tor na we­bo­vej stránke www.rona.glass, kde sú k dis­po­zí­cii platné a úplné pra­vidlá.

5.3 Or­ga­ni­zá­tor je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so sú­ťa­žou. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel sú­ťaže.

 1. Vy­hlá­se­nie sú­ťa­žia­ceho a  sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

6.1 Účas­ťou v sú­ťaži sú­ťa­žiaci dob­ro­voľne ude­ľuje or­ga­ni­zá­to­rovi (pre­vádz­ko­va­te­ľovi v zmysle zá­kona o ochrane osob­ných úda­jov) sú­hlas so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov, ktoré or­ga­ni­zá­to­rovi po­sky­tol po­čas trva­nia sú­ťaže, ako aj v sú­vis­losti s prí­pad­ným odo­vzda­ním cien na účely za­ra­de­nia do sú­ťaže, jej vy­hod­no­te­nia a do­ru­če­nia vý­hry.

Sú­ťa­žiaci má právo po­ža­do­vať od pre­vádz­ko­va­teľa prí­stup k osob­ným úda­jom tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, právo na opravu osob­ných úda­jov, právo na vy­ma­za­nie osob­ných úda­jov a právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, právo na­mie­tať spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, ako aj  právo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov.

6.2. Pre­vádz­ko­va­teľ ucho­váva osobné údaje vý­hercu v roz­sahu a na dobu po­trebnú na do­ru­če­nie vý­hry, nie však dl­h­šie ako 1 me­siac.

6.3 Pre­vádz­ko­va­teľ po­skytne osobné údaje spro­stred­ko­va­te­ľom po­ve­re­ným sprá­vou svo­jej  ins­ta­gra­mo­vej stránky.

6.4 Tento sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov je dob­ro­voľný. Od­vo­la­nie sú­hlasu po­čas trva­nia sú­ťaže je účinné oka­mi­hom jeho do­ru­če­nia or­ga­ni­zá­to­rovi  a má za ná­sle­dok vy­lú­če­nie sú­ťa­žia­ceho  zo sú­ťaže.

 1. Plat­nosť pra­vi­diel

7.1 Tieto pra­vidlá sú platné od 09.12.2021

V Lednických Rovniach dňa  09.12.2021                RONA a.s.