Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom RONA, a.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Prevádzkovateľ

 

Spoločnosť RONA, a.s., IČO: 316 424 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Sa, vložka č.299/R, so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne (ďalej len „prevádzkovateľ.“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“). Spoločnosť RONA, a.s. môžete kontaktovať listovou zásielkou (RONA, a.s., IČO: 316 424 03 a sídlo Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (zodpovednaosoba@rona.sk).

 

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

 

Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných spoločnosťou RONA, a.s. môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@rona.sk.

 

Informácie o podmienkach spracúvania

 

Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré spoločnosť RONA, a.s. spracúva osobné údaje (v odôvodnenom prípade vrátane iného účelu spracúvania, než je účel, na ktorý boli osobné údaje získané), právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného spoločnosťou RONA, a.s. alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

Účel spracúvania a jeho popis Vedenie korporátnej agendy a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR
Právny základ spracúvania

 

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Príjemca osobných údajov Príslušný registrový Okresný súd , Príslušný Okresný úrad –úsek živnostenského podnikania, Orgány činné v trestnom konaní, Centrálny depozitár , iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Mgr. Miroslav Jurika – advokát
Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje
Automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)

 

Osobné údaje nebudú spracúvané v rámci automatizovaného rozhodovania

 

Práva dotknutej osoby (akcionári, členovia orgánov spoločnosti)

 

Právo na prístup – dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou RONA, a.s., má právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadala dotknutá osoba elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – ak sú údaje nesprávne, má dotknutá osoba právo na ich opravu. Ak sú neúplné, má právo ich doplniť.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo na výmaz je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo keď sa domnieva, že už jej osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Odvolanie súhlasu – v tomto prípade nespracúvame osobné údaje na základe súhlasu, ale na splnenie zákonnej povinnosti.

Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo na prenosnosť – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré nám poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme získali od dotknutej osoby na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť RONA, a.s. môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.